Printer Friendly Version Česta pitanja stranaka @ 28 September 2012 03:00 PM

Šta mi je potrebno od dokumenata i kad najranije mogu da podnesem zahtev za nov pasoš.

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti

- Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ukoliko ne posedujete navedena dokumenta, prilikom podnošenja zahteva za pasoš potpisaćete saglasnost da se ta dokumenta pribave službenim putem)
- Dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj
- Prethodna putna isprava
- Taksa za novi pasoš iznosi 65,00 evra, i plaća se u gotovom novcu na šalteru konzulata.

Postupak obrade zahteva i izdavanja nove putne isprave iznosi do 60 dana.
Zahtev za nov pasoš može se podneti najranije šest meseci pre isteka aktuelnog pasoša.

Zahtev za nov pasoš možete podneti u GK Frankfurt bez obzira u kojoj saveznoj nemačkoj pokrajini imate regulisan boravak.


Želeo bih da zakažem termin za predaju dokumenata.

U GK Frankfurt nije neophodno zakazivanje termina za podnošenje zahteva iz konzularno-pravne oblasti, osim kada su u pitanju zahtevi za overu dokumenata u formi javnobeležničkih zapisa, solemnizacionih klauzula ili nasledničkih izjava.Potrebna su mi dokumenta iz Srbije. Da li mogu da ih pribavim preko konzulata?

Posredstvom GK Frankfurt možete pribaviti izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o nekažnjavanju. U postupku pribavljanja navedenih dokumenata posredstvom konzulata, ne postoji mogućnost nadovere istih pečatom APOSTILLE.

Takse za pribavljanje dokumenata možete videti u cenovniku istaknutom na internet strani konzulata.
Da li mogu da overim saglasnost da moje maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom ?

GK Frankfurt može overiti potpis na vašoj javnoj ispravi-izjavi kojom dajete saglasnost da vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem.

Sa sobom ponesite važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 41 evro.Koja je procedura podnošenja zahteva za pasoš za maloletno dete?

U konzulatu možete podneti zahtev za izdavanje nove putne isprave za vaše maloletno dete, koje mora biti prisutno radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.

Potrebna su sledeća dokumenta
- Izvod iz matične knjige rođenih ( srpski izvod na domaćem obrascu)
- Uverenje o državljanstvu
- Dokaz o regulisanom boravku deteta i roditelja u SR Nemačkoj
- Prethodna putna isprava deteta (ukoliko postoji)
- Važeće putne isprave roditelja

Ukoliko je otac upisan u IMKR deteta, potrebno je prisustvo oba roditelja; prisustvo jednog roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja; prisustvo jednog roditelja koji ima odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju poneti i odluku suda).

Taksa za zahtev za izdavanje pasoša iznosi 65 evra i plaća se u gotovom novcu, na šalteru konzulata.

Zahtev za novi pasoš može se podneti najranije šest meseci pre isteka aktuelnog pasoša.
Izgubio sam pasoš, želim da putujem za Srbiju.

U slučaju gubitka pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu vašeg boravka u SR Nemačkoj, radi podnošenja prijave gubitka putne isprave – Verlustanzeige, i pribavljanja odgovarajuće potvrde o tome.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, konzulat vam može izdati putni list, kao putnu ispravu kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. U tu svrhu potrebne su vam dve slike i potvrda o gubitku pasoša – Verlustanzeige, a konzularna taksa za zahtev iznosi 43 evra.

Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša – Verlustanzeige i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, a konzularna taksa za ovaj zahtev iznosi 65 evra.
Želeo bih da podnesem zahtev za produženje vozačke dozvole. Da li mogu to da uradim u konzulatu?

Zahtevi za izdavanje, produženje ili zamenu vozačke dozvole se ne mogu predati u konzulatu, već samo neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu vašeg prijavljenog prebivališta.Želeo bih da se venčam u konzulatu.

U konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično u konzulat, radi zakazivanja termina za venčanje.

Za sklapanje braka potrebna je sledeća dokumentacija:
- Važeći pasoši RS
- Izvodi iz matične knjige rođenih, na domaćem obrascu
- Uverenja o državljanstvu RS
- Uverenja o slobodnom bračnom stanju
- Kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Taksa za sklapanje braka iznosi 141 EUR i plaća se u gotovom novcu na šalteru konzulata.Želeo bih da podnesem zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Preko konzulata stranke mogu podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije a
uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

- važeći pasoš Republike Srbije
- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu
- uverenje o državljanstvu RS
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (original overen pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (overena kopija overena pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik. Prevod dokumenata izdatih od strane nadležnih nemačkih organa može se izvršiti u konzulatu. Taksa za prevod dokumenata iznosi 50 evra.
Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 466 evra i plaća se u gotovom novcu
prilikom podnošenja zahteva.

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 2 evra.Želeo bih da prijavim novorođeno dete.

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije možete podneti preko konzulata, uz sledeću dokumentaciju:

-Važeći pasoši oba roditelja (prisustvo oba roditelja prilikom podnošenja zahteva)
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu
- Uverenje o državljanstvu roditelja
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva (original ili overena kopija) sa pečatom APOSTILLE i prevodom na srpski jezik ako roditelji nisu u braku

Taksa za prijavu rođenja iznosi 9 evra i plaća se u gotovom novcu na šalteru konzulata.

Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu zajedno podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.Venčala sam se u SR Nemačkoj i želim da prijavim brak.

Preko konzulata možete podneti prijavu činjenice sklopljenog braka u inostranstvu.
Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

- Važeći pasoš RS
- Izvod iz matične knjige venčanih, na internacionalnom obrascu
- Uverenje o državljanstvu RS

Taksa za prijavu braka iznosi 16 evra i plaća se u gotovom novcu na šalteru konzulata.

Po upisu činjenice o sklopljenom braku u inostranstvu u nadležnu matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.Potrebno mi je uverenje o nekažnjavanju.

Preko konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 32 evra.
Razvela sam se u SR Nemačkoj. Da li kod vas mogu da podnesem zahtev za priznanje strane sudske odluke?

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko konzulata, već samo direktno kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu vašeg prijavljenog prebivališta.

Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude, overen pečatom APOSTILLE i sa zvaničnim prevodom na srpski jezik.