| |     latinica | english  
Насловна
Е-конзулат

Поштована/и,

ради унапређења конзуларних услуга у Генералном конзулату Републике Србије у Франкфурту, од 01.03.2023. године почеће са применом нови систем електронског заказивања „Е-Конзулат“. Приликом заказивања термина, неопходно је прво да изаберете/селектујете земљу у којој боравите. Уколико боравите у земљи у којој постоји више дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у том случају је неопходно да изаберете и дипломатско-конзуларно представништво, односно оно представништво које је надлежно за место Вашег боравка у иностранству.


Термин можете да закажете за једну или за више конзуларних услуга. Термин можете заказати за себе, као и за чланове Ваше породице. Највише се може заказати пет термина, за једну или више конзуларних услуга.
Термин можете да закажете и за друго лице, које није члан Ваше породице а из објективних разлога није у могућности да то самостално учини. У том случају, потребно је да заказани термин гласи на лице коме се пружа конзуларна услуга.  


Приликом доласка у дипломатско-конзуларно представништво, молимо да дођете 10 минута пре заказаног термина.


Информишите се на веб-сајту ГК РС Франкфурт о документацији коју треба да приложите уз захтев, за чије подношење сте заказали термин. Обавезно понесите са собом сва потребна документа. 
Уколико будете спречени да дођете у заказано време, молимо да благовремено откажете или промените заказани термин. То учините најкасније 48 сати пре заказаног термина. 

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО: "КАКО ЗАКАЗАТИ ТЕРМИН У КОНЗУЛАТУ?"

 

Уплата такси:

Плаћање свих конзуларних услуга у Генералном конзулату се обавља искључиво ЕС - картицама (плаћање кредитном картицом или готовином није могуће).

Да ли вам је урађен пасош можете проверити овде:

 

НАЈЧЕШЋИ ЗАХТЕВИ KОЈЕ МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ У Генералном конзулату

1. ЗАХТЕВ ЗА НОВИ ПАСОШ Р. СРБИЈЕ
2. ЗАХТЕВ ЗА ПАСОШ ЗА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ
3. ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА (ПЛ)
4. ПРИЈАВА НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА
5. ПУТНИ ЛИСТ ЗА МАЛОЛЕТНО ИЛИ НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ
6. ИЗГУБЉЕН ИЛИ УKРАДЕН ПАСОШ
7. ОВЕРА ПУНОМОЋЈА, САГЛАСНОСТИ, ИЗЈАВА, KОПИЈА ДИПЛОМА И ДР.
8. ВЕНЧАЊЕ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ
9. ПРИЈАВА БРАKА СKЛОПЉЕНОГ У НЕМАЧKОЈ
10. ПРИБАВА ДОKУМЕНАТА, ПОТВРДА И УВЕРЕЊА Р. СРБИЈЕ
11. ПРОВЕРА ДРЖАВЉАНСKОГ СТАУТСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (Negativbescheinigung)
12. ЦАРИНСKА ПОТВРДА
13. НАKНАДНИ УПИС У ЕВИДЕНЦИЈЕ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ
14. ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ
15. РЕГУЛИСАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ


1. ЗАХТЕВ ЗА НОВИ ПАСОШ Р. СРБИЈЕ

Потребна документа:

- постојећа биометријска путна исправа Р. Србије и

- доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој (Aufenthaltserlaubnis)

Такса: 67,00 евра

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

 

ВАЖНО је знати:

- Пасош се не може продужити, увек се издаје нова пасошка књижица.

- Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је до 60 дана (два месеца), а у појединим слуцајевима и дуже

- Уколико први пут подносите захтев за биометријски пасош Републике Србије или поседујете тзв. плави пасош СРЈ, потребно је да приложите Извод из матичне књиге рођених Р. Србије на трајном обрасцу,  Уверење о држављанству Републике Србије и важећи боравак у СР Немачкој.

- При уручењу новог пасоша, потребно је лично донети стари пасош који се поништава и враћа странки.

- Уколико се визна налепница (боравак) налази у старом пасошу, странка се са новом путном исправом обраћа надлежном немачком органу ради преношења боравка у нови пасош.

- Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају подносилац захтева треба да при подношењу захтева за пасош у Генералном конзулату овласти друго лице за преузимање пасоша. У случају да се потреба за уручењем пасоша преко пуномоћника појави касније, потребно је да власник пасоша овери овлашћење код немачког нотара и преведе га на српски језик код овлашћеног судског тумача.

- Уколико сте изгубили пасош, нови можете подићи тек када стигне решење о проглашењу изгубљеног пасоша неважећим, што ће бити истакнуто на нашем сајту у рубрици „Урађене путне исправе“. Остали грађани могу доћи да преузму пасош када се на листи појави само број њиховог захтева.

2. ЗАХТЕВ ЗА ПАСОШ ЗА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

Захтев подносе оба родитеља или старатељ уз присуство детета.

Потребна документа:

- путне исправе за дете и родитеље и

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у СР Немачкој (Aufenthaltserlaubnis).

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити:

- Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и

Уверење о држављанству Р. Србије за дете, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије. Уколико не поседујете  наведена документа, а дете је већ уписано у матичне књиге у Р. Србији, Генерални конзулат вам их може издати.

Такса: 67,00 евра

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

Присуство само једног родитеља је могуће уз сагласност другог родитеља за издавање путног листа оверену код немачког нотара и преведену на српски језик код овлашћеног  тумача. Уколико се други родитељ налази у Србији, потребно је да достави оригиналну сагласност оверену код јавног бележника.

Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је немачки суд донео такву пресуду, онда она мора бити оверена печатом Апостил и превдена на српски језик код заклетог судског тумача.

При уручењу новог пасоша, потребно је донети стари дететов пасош који се поништава и враћа. Дететов пасош може подићи и само један родитељ.

Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је до 60 дана (два месеца), а у појединим слуцајевима и дуже.

3. ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА (ПЛ)

Уколико из било ког разлога морате хитно путовати у Републику Србију, а пасош Вам више не важи или је оштећен, украден или изгубљен, Генерални конзулат Вам може издати путни лист као врсту путне исправе кратког рока трајања (месец дана) која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања или повратак у Немачку.

Потребна документа:

- две слике 3,5 x 4,5,

- постојећи пасош (уколико је истекао или оштећен) или потврда о губитку/крађи пасоша (уколико је украден или нестао),

- лична карту Р. Србије, уколико је имате.

У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту Вашег боравка у СР Немачкој, пријавите губитак или крађу путне исправе Р. Србије (Верлустанзеиге) и узмете потврду са уписаном именом и презименом, датумом и местом рођења, као и напоменом да сте пријавили губитак/крађу пасоша. Потврду треба да сачувате због издавања нове путне исправе у Р. Србији.

Време израде ПЛ:

Путни лист можете добити у року од једног до три радна дана уколико поред истеклог пасоша односно потврде о губитку пасоша, поседујете и важећу личну карту Р. Србије.

Путни лист можете добити у року од једног до три радна дана уколико сте пасош само оштетили, али је још увек важећи и Ваш идентитет се може неспорно утврдити.

Путни листе ћете добити за два или три радна дана уколико се Ваш идентитет и држављанство Р. Србије не могу одмах утврдити, због чега је потребно извршити службене провере.

Такса: 42 евра.

Захтеви се подносе и путни листови се подижу сваког радног дана . У оправданим хитним случајевима захтеви се подносе и ван радног времена.

Термини се заказују путем портала Е-конзулат.

4. ПРИЈАВА НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије подносе оба родитеља.

Потребна документа:

- важећи пасоши оба родитеља (присуство само једног родитеља је могуће уз нотарску оверену и преведену сагласност другог родитеља),

- извод из матичне књиге рођених за дете (Geburtsurkunde), на интернационалном обрасцу не старије од 6 месеци,

-извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно Записник о признавању очинства дат пред иностраним органом, оверен печатом АПОСТИЛ и преведен на српски језик, ако родитељи нису у браку.

Генерални конзулат пријаву шаље надлежној матичној служби Р. Србије која уписује дете у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и доставља извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Р. Србије, односно потврду да је дете уписано у матичне књиге. Родитељи тада могу поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у СР Немачкој.

Такса: 10 евра.

Трајање поступка: 4-8 радних недеља

Термини за подношење захтева се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

5. ПУТНИ ЛИСТ ЗА МАЛОЛЕТНО ИЛИ НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ

1. Захтев за путни лист за малолетно пријављено дете подносе оба родитеља.

Потребна документа:

- две слике детета 3,5 x 4,5,

- постојећи дететов пасош (уколико је истекао или оштећен) или

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије и уверење о држављанству Р. Србије (уколико је рођење детета већ пријављено, а дете нема пасош),

-пасоши оба родитеља.

Уколико је дететов пасош украден или нестао, потребно је приложити полицијску потврду о губитку/крађи пасоша,

Трајање поступка: Путни лист се у наведеним случајевима добија у року од једног до три радна дана.

Захтев за путни лист за новорођено непријављено дете могу поднети оба родитеља одмах након пријаве рођења у Генералном конзулату.
Потребна документа:

-потврда или признаница о пријави рођења,

-две слике детета 3,5 x 4,5,

- пасоши оба родитеља.

Трајање поступка: На издавање ПЛ се чека два до три радна дана.

Присуство само једног родитеља је могуће уз сагласност другог родитеља за издавање путног листа оверену код немачког нотара и преведену на српски језик код овлашћеног  тумача. Уколико се други родитељ налази у Србији, потребно је да достави оригиналну сагласност оверену код јавног бележника.

Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је немачки суд донео такву пресуду, онда она мора бити оверена печатом Апостилле и превдена на српски језик код заклетог судског тумача.

Путни лист може подићи и само један родитељ.

Такса: 42 евра

Захтеви се подносе и путни листови се подижу сваког радног дана од 08,30 до 13,00 часова.

Термини се заказују путем портала Е-конзулат.

6. ИЗГУБЉЕН ИЛИ УKРАДЕН ПАСОШ

Молимо држављане Републике Србије да губитак или крађу пасоша без одлагања пријаве немачкој полицији и да са добијеном потврдом дођу у Генерални конзулат, како би пријавили нестанак пасоша.

Чланом 42. Закона о путним исправама Републике Србије прописано је да лице које у иностранству изгуби путну исправу њен нестанак треба да пријави најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, након чега ће надлежни орган Републике Србије путну исправу прогласити неважећом.

Нестали а непријављени пасоши, као и Ваши лични подаци у њима, могу бити злоупотребљени уколико пасош не буде благовремено оглашен неважећим.

Уз таксу за захтев за нови пасош која износи 66 ЕУР и доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој, уплаћује се и такса за оглашавање пасоша неважећим у износу од 22 ЕУР.

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

7. ОВЕРА ПУНОМОЋЈА, САГЛАСНОСТИ, ИЗЈАВА, KОПИЈА ДИПЛОМА И ДР.

За сваку оверу је потребно лично присуство особе чији се потпис оверава, одштампано пуномоћје, изјава или оригинални документ (нпр. диплома) који се оверава, важећи пасош Републике Србије или лична карта Републике Србије.

*У Генералном конзулату можете оверити сагласност да малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком/трећим лицем.

Такса за сваку врсту овере износи 42 евра.

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

8. ВЕНЧАЊЕ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ

У Генералном конзулату брак могу закључити само држављани Републике Србије.

Потребна документа за оба супружника:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем, трајном обрасцу,

- уверење о држављанству Р. Србије,

- уверење о слободном брачном стању (сва документа не смеју бити старија од 6 месеци),

- важећи пасоши Р.Србије и

- копије пасоша два сведока (пасоши или личне карте Р. Србије).

Будући супружници треба да приложе и важећу дозволу боравка, односно доказ да на територији СР Немачке бораве регуларно-до 90 дана у 180 дана (улазни печат у пасошу).

Такса: 144 евра

Термини се заказују лично у Генералном конзулату (потребно је присуство оба будућа супружника). На термин се, у редовним условима рада, чека од 7 до 14 дана.

9. ПРИЈАВА БРАKА СKЛОПЉЕНОГ У НЕМАЧKОЈ

У Генералном конзулату можете поднети захтев за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије.

Потребна документа:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу не старији од 6 месеци.

Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника уколико су држављани Р. Србије.

Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављнин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу и пасоша другог супружника.

По добијању потврде матичне службе из Р. Србије о упису брака и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша.

Брак је потребно пријавити и ако није дошло до дошло до промене презимена.

Такса: 15 евра

Трајање поступка: 4 -8 радних недеља

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

10. ПРИБАВА ДОKУМЕНАТА, ПОТВРДА И УВЕРЕЊА Р. СРБИЈЕ

Уколико сте уписани у регистар матичних књига Р. Србије, у Генералном конзулату можете истога дана подићи:

- извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих на домаћем или на интернационалном обрасцу, као и уверење о држављанству Републике Србије

Посредством Генералног конзулата можете из Р. Србије прибавити следећа документа:

-уверење о слободном брачном стању (без Апостилa),

-потврду о некажњавању (Führungszeugnis),

-потврду о пензионом статусу у Р. Србији,

-потврду о животу (издаје се истога дана уз лично присуство)

и друге врсте потврда.

Захтеви се подносе лично, уз важећи пасош или личну карту.

*Уверење о слободном брачном стању

За употребу пред немачким органима, Уверење о слободном брачном стању треба да буде оверено печатом Апостил који издају искључиво судови у Србији, тако да Генерални конзулат ту оверу не може извршти нити прибавити тако оверен документ. За ту радњу, странке могу ангажовати пуномоћника у Србији.

Таксе за прибаву различитих докумената износе од 3 до 42 евра.

Трајање поступка прибаве докумената из Р. Србије: oд 4 радне недеље

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

11. ПРОВЕРА ДРЖАВЉАНСKОГ СТАУТСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Negativbescheinigung“

У Генералном конзулату можете поднети и захтев за проверу Вашег држављанског статуса у Р. Србији.

Такса: 27 евра

Трајање поступка: од 4 радне недеље и дуже (зависно од података којима странка располаже)

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

12. ЦАРИНСKА ПОТВРДА

На потврду имају право држављани Републике Србије који су провели непрекидно на раду у иностранству најмање две године. Лица која су провела на раду у иностранству до десет година ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства до укупне вредности од 20.000 евра. Лица која су провела на раду у иностранству преко десет година ослобођени од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства без ограничења у укупној вредности.

Боравак у иностранству није основ за стицање права на бесцарински увоз. Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију и важи годину дана од дана издавања.

Захтев се подноси лично.

Потребна документа:

-важећи пасош Р. Србије

-доказ о уплатама здравственог и социјалног осигурања (Versicherungsverlauf)

-решење о пензији (ако је остварена)

-потврда послодавца о времену проведеном на раду

Такса: 122 евра

Трајање поступка: потврда се издаје истога дана

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

13. НАKНАДНИ УПИС У ЕВИДЕНЦИЈЕ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије а други је страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије као држављанина Републике Србије и ако поднесе захтев за упис детета у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије.

Ако је дете под старатељством, пријаву и захтев подноси старалац.

Ако је дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност.

Ако сте старији од 18 година и рођени сте у иностранству, а један од родитеља је у тренутку Вашег рођења био држављанин Републике Србије а други страни држављанин, држављанство Републике Србије стичете пореклом ако до навршене 23. године живота поднесете захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу Републике Србије. Ако сте старији од 23 године, обратите се Генералном конзулату како би се утврдило да ли постоји основ за утврђивање или пријем у држављанство Р. Србије.

За више информација о поступку, обратите се Генералном конзулату.

14. ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ

У Генералном конзулату можете поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије.

Потребна документа:

-  захтев који ћете добити у просторијама Генералног конзулата,

- важећи пасош Републике Србије/или пасош државе чије држављанство већ поседујете,

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије на домаћем обрасцу и уверење о држављанству Р. Србије (у случају да не поседујете ова документа, потписујете изјаву у Генералном конзулату да могу бити прибављена по службеној дужности)

- гаранција о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungszusicherung) у оригиналу оверена печатом APOSTILLE и преведена на српски језик код овлашћеног тумача или

решење о пријему у немачко држављанство (Einbürgerungsurkunde) у форми оверене копије надоверене печатом APOSTILLE и са преводом на српски језик (уколико сте већ стекли немачко држављанство).

Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети и преко Генералног конзулата.

Захтев за малолетно дете може поднети један родитељ уколико истовремено подноси захтев и за себе лично, уз писану сагласност другог родитеља. Уколико други родитељ није присутан, потребна је његова оверена сагласност.

Ако је дете старије од 14 година, потребна је и дететова потписана сагласност која се обавља у Генералном конзулату.

Ако је дете под старатељством, захтев подноси старатељ, а поступак је исти.

Такса: 504 евра са потврдом о предатом захтеву

Трајање поступка: 6-24 месеца

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

15. РЕГУЛИСАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Захтев се подноси лично.

Потребна документа:

-захтев-добија се у просторијама Генералног конзулата

-пасош или лична карта Р. Србије/уколико имате страни пасош потребно је да приложите и Уверење о држављанству Р. Србије

Такса: 3 евра

Термини за подношење захтева за пасош се од 01.03.2023. године заказују путем портала Е-конзулат.

Трајање поступка: од 4 радне недеље

KОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ KОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ОБАВИТИ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ

1 Признавање одлука које доносе судови у СР Немачкој-нпр. развод брака

Захтев за признавање одлуке немачког суда о нпр. разводу брака или старатељству не можете поднети преко Генералног конзулата, већ само лично или преко пуномоћника код надлежног суда у Р. Србији, по месту Вашег пријављеног пребивалишта. За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде оверен печатом Апостилле са званичним преводом на српски језик.

2 Прибава докумената оверених печатом Апостил

Не постоји могућност надовере докумената печатом Апостил посредством Генералног конзулата, јер је таква врста овере у надлежности судова Р. Србије. Такви захтеви се у Р. Србији подносе лично или преко пуномоћника.

3 Издавање личне карте Р. Србије и возачке дозволе Р. Србије

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Генералном конзулату, већ непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

4 Боравак или рад у Немачкој – издавање виза

За издавање визе за дужи боравак у Немачкој по основу запослења, спајања породице, школовања и др. надлежни су искључиво органи Савезне Републике Немачке (Ausländerbehörde), односно дипломатско-конзуларна представништва Немачке у иностранству. Генерални конзулат Р. Србије нема надлежности у поступку добијања виза за држављане Р. Србије у иностранству и не учествује у поступку.

5 Прибава потврде о забрани уласка у Немачку

Да ли имате забрану уласка у Немачку, можете проверити искључиво лично код немачке Савезне службе за управу: www.bundesverwaltungsamt.de,  на чијем сајту ћете наћи формулар и даља упутства. Потпис на молби мора бити оверен код нотара и преведен на немачки језик, како би се спречило да лични подаци дођу у посед неовлашћених лица.

Након овере потписа захтев треба да проследите на  следећу адресу:

Bundesverwaltungsamt
- Ausländerzentralregister -
50728 Köln

6 Прибава информације из Шенгенског информационог система

Захтев за добијање информација из Шенгенског информационог система можете поднети у писаној форми код "Bundeskriminalamt" (BKA) у Висбадену. Информације се дају искључиво овлашћеним лицима. Остале информације у вези са неопходним документима, као и о евентуалном заступању од стране адвоката можете пронаћи на интернет страници BKA (само на немачком):

Захтев треба да пошаљете на следећу адресу:

Bundeskriminalamt
ZV34 - Petenten
65173 Wiesbaden

KОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Возачке дозволе

За управљање моторним возилом у СР Немачкој је, поред националне возачке дозволе, неопходно поседовати међународну возачку дозволу, односно њен званични превод сачињен код овлашћеног органа Р. Србије или АМСС. Са Немачком је потписана Заједничка изјава о процедурама за замену возачких дозвола, што држављанима Р. Србије који имају регулисан боравак у Немачкој у трајању од најмање 185 дана, омогућава да изврше замену српске возачке дозволе за немачку возачку дозволу, без обавезе полагања возачког испита. Препорука је да се са процедуром замене возачке дозволе започне пре истека 6 месеци од датума пријаве боравка у Немачкој. За замену возачке дозволе надлежне су немачке општине у месту Вашег боравка.

Здравствена заштита

Држављани Р. Србије, осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање, који привремено бораве у иностранству имају право на пружање хитне медицинске помоћи. Пре поласка на пут, држављани Р.Србије треба да се обрате органу за везу Р. Србије - Републичком фонду за здравствену заштиту, како би се упознали са начином спровођења предвиђене процедуре и остварили право на хитну медицинску помоћ у иностранству, уколико се за тим укаже потреба.

 


Верзија за штампу
Дијаспора
О дијаспори и Србима у региону
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Е-конзулат
Војни меморијали